Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Sviatosť eucharistie

Published in

Prameňom života je Ježiš Kristus. Ježiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti eucharistie: „Veru,veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.„(Jn 6,54).
Ak chceme prijať Ježiša Krista v eucharistii, musíme byť v stave posväcujúcej milosti. Inými slovami, ak sme si vedomí nejakých hriechov, najmä ťažkých, skôr, ako pristúpime k svätému prijímaniu, musíme prijať sviatosť zmierenia.
Po krste dieťaťa v jeho živote je najkrajšou udalosťou sviatosť eucharistie, prvého svätého prijímania. Deti aj v našej farnosti prvý raz prijímajú eucharistiu v treťom ročníku základnej školy. Zápis sa koná na začiatku školského roka až do konca septembra, slávnosť prvého svätého prijímania zvyčajne na budúci rok v máji.
Prvé sväté prijímanie môžu prijať aj dospelí, ktorí síce boli pokrstení, ale neboli dovedení k k prvej eucharistii. Podrobne sa o tom môžete dohovoriť s pánom farárom v čase, ktorý sme uviedli pri sviatosti krstu prípadne na ozname na prvej stránke nášho web-u.
Na doplnenie niekoľko myšlienok z Katechizmu katolíckej cirkvi, čl. 3:

1322 Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života.(1212) Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

1323 „Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (1402)
1324 Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. (864) „Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka.“

1325 „Eucharistia vhodne naznačuje a obdivuhodne uskutočňuje(775) účasť na Božom živote a jednotu Božieho ľudu, na ktorých sa zakladá Cirkev. V nej je vrchol aj činnosti, ktorou Boh v Kristovi posväcuje svet, aj kultu, ktorý ľudia preukazujú Kristovi a skrze neho Otcovi v Duchu Svätom.“

1326 Napokon slávením Eucharistie sa už spájame s nebeskou liturgiou(1090) a anticipujeme večný život, v ktorom bude Boh všetko vo všetkých.

1327 Skrátka, Eucharistia je zhrnutím a súhrnom našej viery: „Naše presvedčenie [viery] je v súlade s Eucharistiou a Eucharistia zasa potvrdzuje naše presvedčenie.“ (1124)

(Prameň KKC, čl.3)