Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Krst

Published in


Krst je bránou do života človeka

Pán Ježiš Kristus ustanovil pre nás sedem sviatostí. Sú to: krst, birmovanie, eucharistia (sväté prijímanie), sviatosť pokánia (svätá spoveď), pomazanie chorých, posvätná vysviacka (kňazstvo) a manželstvo. Krst, birmovanie a posvätná vysviacka dávajú človeku nezmazateľný znak a prijímajú sa v živote človeka len raz. Aj manželstvo sa uzatvára len raz. Sviatosť pomazania chorých, eucharistia a sviatosť pokánia sa prijímajú opakovane. Krst a birmovanie sú sviatosti uvádzania do kresťanského života, sviatosť pokánia a pomazania chorých sú sviatosti uzdravovacie. Sviatosť posvätnej vysviacky - kňazstva a sviatosť manželstva nazývame stavovskými sviatosťami, slúžia spoločenstvu.

Na našej internetovej stránke chceme Vás, milí farníci, i ostatní záujemcovia postupne informovať o možnostiach prijímať spomenuté sviatosti (okrem sviatosti vysviacky) aj v našom kostole sv. Štefana, či v kostoloch v Borinke a Máste.

KRST

Základom kresťanského života, čiže vstupnou bránou do neho pre každého človeka je krst. Človek sa začleňuje do spoločenstva cirkvi. U katolíkov sa krstia už novorodenci, pretože každý človek má dedičný hriech, od ktorého sa potrebuje oslobodiť a znovu sa zrodiť v krste. Dieťa pri krste dostáva Božiu milosť a stáva sa Božím dieťaťom. U dospelých si prijatie tejto sviatosti vyžaduje katechumenát, teda prípravu na krst. Krst sa udeľuje raz a navždy, je nevyhnutný ku spáse.
Prijať sviatosť krstu môže každý nepokrstený človek. Krstiť môže biskup alebo kňaz a v latinskej cirkvi aj diakon. V prípade nevyhnutnosti - napríklad ohrozenie života, môže krstiť každý človek, aj keď sám nie je pokrstený. Pokrstí liatím vody na hlavu, pričom musí dodržať formu (povedať meno krsteného a vyriecť slová "Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha svätého."). K tomu je potrebný aj úmysel, že chce robiť to, čo koná aj Cirkev. Často sa vyskytuje otázka, ako to je s deťmi, ktoré zomreli skôr, ako boli pokrstené. V tomto prípade treba dôverovať v Božie milosrdenstvo a modliť sa za spásu ich duší. Čo sa dosiahne krstom? Predovšetkým odpustenie všetkých hriechov (dedičného aj osobných), pokrstený sa stáva dieťaťom Božím a chrámom Ducha Svätého, získa posväcujúcu milosť, včlení sa do cirkvi – Kristovho tela a dostáva nezmazateľný duchovný znak. POKRSTENÝ PATRÍ KRISTOVI.

Podrobné podmienky krstu v našej farnosti si treba dohodnúť s pánom farárom, Mons. Felixom Mikulom, najlepšie v každú sobotu od 9.00 do 11.00 hod. a vo všedné dni – v pondelok, utorok a piatok po večernej svätej omši v Stupave o 19.30 hod.
(podľa KKC pripravila epi)